បង្កើតមិត្តភាពតំបន់បណ្ដាញរបស់អ្នកដោយភាពស្មោះត្រង់


តារាងមាតិកា

  1. សេចក្តីផ្តើម
  2. តើវាមានន័យអ្វីទៅជាភាពរាក់ទាក់ចល័ត?
  3. តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដឹងថាគេហទំព័ររបស់អ្នក តើការរចនាម៉ូដអាចឆ្លើយតបដូចគ្នានឹងការរចនាដែលងាយស្រួលសម្រាប់ទូរស័ព្ទដែរឬទេ?
  4. តើអ្នកអាចធ្វើឱ្យគេហទំព័ររបស់អ្នកមានភាពងាយស្រួលដូចទូរស័ព្ទចល័ត
  5. សេចក្តីសន្និដ្ឋាន <